Spring naar hoofd-inhoud

Prijzen en aanbod kunnen wijzigen.......

Het aanbod op de website of in een reisvoorstel/offerte is onder voorbehoud van beschikbaarheid van de beschikbare mogelijkheden, zoals vertrekdata, vluchtklassen, kamertypen e.d.

Flex Travel en haar aanbieders (luchtvaartmaatschappijen, hotel, autoverhuurders e.d.) werken met fluctuerende prijzen hetgeen betekent dat prijzen kunnen verschillen naar gelang de bezettingsgraad en tijdstip van boeking.In een reisvoorstel/offerte zullen we altijd trachten een zo reeël mogelijke weergave te geven van het aanbod en prijs op het moment dat we u een aanbod doen.

Mocht er bij boeking een afwijking in aanbod en/of prijs optreden t.o.v. van de offerte waarop de boeking gebaseerd dan zal dat altijd eerst aan uw worden voorgelegd.

Op onze website vindt u alle (boekings)mogelijkheden en de meest actuele prijzen. Felx Travel behoudt zich het recht voor om de prijzen van elke willekeurige reis of reiselement dagelijks op de website te wijzigen.

In de ANVR Reisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de reisorganisator kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren indien de reis of een onderdeel volgeboekt is.

De meeste reizen op onze website bieden u de mogelijkheid dagelijks te vertrekken. Dit houdt in dat wij daardoor geen hotels, vluchten of autohuur 'op voorraad' hebben.

Wanneer u akkoord gaat met ons reisvoorstel/ onze offerte, vragen wij de reis voor u aan. Indien u een reis op aanvraag boekt, is dit een definitieve boeking, tenzij wij de door u geboekte reis niet volgens offerte/boeking kunnen aanbieden. Zodra de boeking akkoord is, gelden de annuleringskosten zoals omschreven onder de annuleringsvoorwaarden. Wanneer een aanvraag wordt ingetrokken voordat de gehele boeking akkoord is, zijn wij genoodzaakt € 50,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien wij de door u geboekte reis niet conform boeking kunnen aanbieden, mag u uiteraard kosteloos van uw boeking afzien.

Indien u zelf vliegtickets boekt dient u zich ervan te vergewissen dat deze geen deel uitmaken van de reisovereenkomst en de ANVR voorwaarden en SGR dekking  op de vliegreis niet van toepassing zijn. Eventuele kosten, ontstaan door bijvoorbeeld wijzigingen en/of annuleringen van de vluchten zullen altijd voor uw eigen rekening en risico zijn. Er is dus geen enkele restitutie voor het niet of niet op tijd kunnen bereiken van b.v. uw vakantiehuis of hotel, het niet op tijd afhalen van uw huurauto, noch voor extra reis- of verblijfskosten. Eventuele claims zult u zelf op de luchtvaartmaatschappij moeten verhalen.

Flex Travel B.V. is aangesloten bij de ANVR onder nr. 2956. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen, uitprinten en opslaan van de ANVR-Reisvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Door op het boekingsformulier aan ons  te sturen gaan we er vanuit dat u kennis heeft genomen van de toepasselijke ANVR-Reisvoorwaarden, de Reisvoorwaarden van Flex Travel en overige informatie en dat u daarmee akkoord gaat.

Flex Travel is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) onder nr. 1970. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen daarom onder de garantie van SGR. Deze SGR Garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Flex Travel B.V. is aangesloten bij het Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De persoon die de reis boekt, wordt automatisch de hoofdboeker en contactpersoon van Flex Travel en is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die op de boeking staan vermeld. Indien een minderjarige reiziger zich aanmeldt, dient een schriftelijke toestemming van de ouder(s)/voogd aan ons te worden toegezonden.

Bij autoverhuur geldt de hoofdboeker ook als hoofdbestuurder tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De hoofdbestuurder dient over een geldige creditcard beschikken met voldoende krediet om de waarborg en aanvullende kosten te voldoen

Flex Travel is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd alle in Nederland erkende feestdagen.

Bezoek van ons kantoor is uitsluitend mogelijk op afspraak

In geval van nood kunt u bellen naar:

het algemene nummer: +31.15.2132250   (tijden kantooruren)

Het algemene noodnummer: +31.(0)85.0043846 (buiten kantooruren) U krijgt dan instructies, afhankelijk van uw situatie welke vervolgnummer(s) u moet bellen.

Wij attenderen u er op dat u bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat. U heeft, nadat u heeft geboekt, geen herroepingsrecht.

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale reissom te worden voldaan. Voor bepaalde reizen of onderdelen gelden afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden en wordt van voornoemd percentage afgeweken. Uiteraard wordt u hierover bij boeking op de hoogte gesteld.

Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag door Flex Travel zijn ontvangen. U bent in verzuim als u niet tijdig betaalt. Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u een kosteloze betalingsherinnering, waarin u gevraagd wordt binnen 7 kalenderdagen de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Flex Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de Annuleringsbepalingen zoals verderop in deze reisvoorwaarden geformuleerd van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Wanneer u niet tijdig aan uw geldelijke verplichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts bent u gehouden tot vergoeding de gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal 15% van de reissom tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van €. 75,-.

Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal Flex Travel u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en verzekeringspremies de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 85% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 95% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De kosten voor het annuleren van de vliegreis zijn altijd 100% terzij anders aangegeven is. 

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. 

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 

Flex Travel zal de totale reis herberekenen en aan de overblijvende reiziger(s) een, bij de nieuwe groepsgrootte passend, wijzigingsvoorstel doen voor dezelfde periode en voor dezelfde reis. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers te samen niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Flex Travel accepteert alleen een schriftelijke annulering (per post of email) van de hoofdboeker. Mocht de hoofdboeker daartoe wegens zieke of overlijden niet in staat zijn dan mag annulering worden gedaan door een gemachtigde of erfgenaam.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Uw reisbescheiden ontvangt u uiterlijk zeven dagen voor uw vertrek, op voorwaarde dat uw reissom in zijn geheel is voldaan. Uw reisbescheiden ontvangt u per e-mail en bevat belangrijke informatie zoals uw e-tickets, de contactgegevens van Flex Travel en onze lokale partner(s), de hotellijst, autovoucher e.d. (voor zover van toepassing)

Wilt u  kofferlabels en/of een ticketmapje ontvangen dan moet u dat even aangeven (liefst per email). Deze zaken sturen we n.l. per gewone post.

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort of ID-kaart (voor zover geldig op de bestemming) en de vereiste reisdocumenten.

Op de meeste bestemmingen buiten de EU dient uw paspoort bij thuiskomst nog zes maanden geldig te zijn.

U dient zelf te informeren naar de exacte reisdocumenten die u nodig heeft indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit geldt tevens voor de landen waar een tussenlanding wordt gemaakt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een visum. Flex Travel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele kosten die voortvloeien wanneer u niet in het bezit bent van een correct visum.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig rijbewijs in het land waar u de met de (huur)auto gaat rijden en voor de soort auto die u gaat berijden. 

Zonder geldig rijbewijs krijgt u geen huurauto mee! Wees er ook op bedacht dat de Nederlandse ambassade in het buitenland geen vervangend rijbewijs kan afgeven.

Mocht u voor aanvang van uw reis een klacht hebben dan dient u deze onverwijld schriftelijk aan Flex Travel kenbaar te maken. Dit doet u per e-mail via info@flextravel.nl

Wanneer uw reis niet naar verwachting wordt uitgevoerd, meldt u dit ter plaatse zo spoedig mogelijk, zodat naar een oplossing kan worden gezocht om het resterende gedeelte van uw reis wel naar tevredenheid te laten plaatsvinden. Daarvoor moet u zich, in deze volgorde, melden bij: de lokale aanbieder ((auto)verhuurder, hotelier, chauffeur etc.) onze lokale agent/ vertegenwoordiger of uw reisleiding of, als deze niet aanwezig of niet bereikbaar is, bij Flex Travel in Nederland.

Mocht na melding van uw klacht blijken dat deze niet is opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw reis moet uw klacht onverwijld worden gemeld bij Flex Travel in Nederland.

We verzoeken u klachten zoveel mogelijk per email te melden en alleen in dringende gevallen te bellen met ons reguliere- of ons noodnummer.  Na kantoortijden (nederlandse tijd) echter verzoeken we u dringend zich af te vragen of u klacht ook volgende werkdag kan worden opgelost.

Indien u niet aan bovenstaande meldingsplicht voldoet en Flex Travel of haar lokale dienstverlener(s) daardoor niet in de gelegenheid worden gesteld uw klacht te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Als een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de niet genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Flex Travel. Dit kan per e-mail (info@flextravel.nl) of per reguliere post. Flex Travel zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Mocht de klacht niet tijdig zijn ingediend dan wordt deze niet meer door ons in behandeling genomen, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Flex Travel geeft u hierover per reguliere post of per e-mail bericht.