Spring naar hoofd-inhoud

Copyright

Alle rechten berusten bij Flex Travel B.V., tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Alle door en/of namens Flex Travel B.V. en/of gelieerde ondernemingen aangeleverde gegevensdragers, foto's en uitingen en de daarop vastgelegde werken in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk en/of merkenrechtelijk en/of handelsnaamrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging (al dan niet commercieel)waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren, openbaarmaking, reproductie, kopiëren, opslag, uitlenen, (door)verkopen, verhuren en dergelijke aan derden, concurrenten, klanten, consumenten, publieke en private personen en ondernemingen is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flex Travel verboden en strafbaar als misdrijf (art. 31 en 32 Auteurswet). ®© Flex Travel B.V. te Delft, The Netherlands 2016